Structuur huiswerkbegeleiding

Intens is geopend tussen 14:30 en 17:45 uur. Op vrijdag tot 17:15 uur.
Er zijn verschillende aircogekoelde lokalen en faciliteiten zoals computers, internet en een kantine.

Voordat de leerling begint met de huiswerkbegeleiding, wordt tijdens de intake met de ouders en de leerling zelf vastgesteld aan welke leerdoelen gewerkt zal worden.

Er wordt gewerkt met een individuele planmap. In de planmap bevinden zich weekoverzichten waarin het huiswerk door de leerling wordt genoteerd. Op basis daarvan wordt dagelijks een dagplanning ingevuld. De begeleider stimuleert en adviseert de leerling bij het maken en uitvoeren van deze planning. Tevens zijn er planoverzichten aanwezig voor in de toetsweken waardoor voor die hectische periode goed vooruit gepland kan worden.
De begeleider ondersteunt de leerling bij het uitvoeren van de planning en geeft tips maar neemt het werk niet van de leerling over. Het geleerde wordt overhoord. Aan het eind van de middag komt de leerling altijd met zijn/haar planner naar de begeleider zodat de begeleider kan controleren of het huiswerk is gemaakt/geleerd en zodat het huiswerk kan worden afgetekend.
De planmappen blijven bij Intens.

Veel van onze begeleiders zijn docent op een middelbare school. Alle begeleiders kunnen de leerling helpen met studievaardigheden maar elke begeleider heeft eigen specialisaties. Leerlingen zijn vrij om hulp te vragen bij een begeleider uit een ander lokaal.

dsc00409_325

In de planmap zitten ook cijferoverzichten. Het is de taak van de leerling om behaalde cijfers steeds in te vullen. De begeleider spreekt de leerling hier zonodig op aan.
Bij elke nieuwe cijferkaart/ rapport moet een kopie ingeleverd worden bij Intens.

Sinds schooljaar 2008-2009 zijn we informatie van leerlingen digitaal gaan bewaren. Hiermee krijgen de begeleiders en ouders een helder overzicht van de aan- en afwezigheid van leerlingen. Tevens is het voor de ouders een manier om het begeleidingsproces te kunnen volgen en te zien waar de leerling  mee bezig is. Er kan door de begeleiders bijgehouden worden waar de leerling in de begeleidingstijd mee bezig is geweest en eventuele op- of aanmerkingen worden genoteerd. Ouders kunnen via intenert met het gebruik van een individuele code toegang krijgen tot dit systeem en zo de bezigheden en attitude van hun kind in de gaten houden. Tevens bevordert dit de onderlinge communicatie tussen begeleiders over het kind en is er ook voor hen duidelijker zicht op de activiteiten en het gedrag van leerlingen.

Er zijn natuurlijk huisregels waaraan alle leerlingen zich moeten houden. Maar daarnaast streeft Intens een persoonlijke benadering na. Juist omdat leerlingen op school steeds als een groep worden benaderd, richt Intens zich zo veel mogelijk op de leerling als individu. Er vinden daardoor naar behoefte en tussendoor korte individuele gesprekken met de leerlingen plaats. Wij proberen op die manier problemen in de studievoortgang te signaleren. Maar ook als een leerling zich moeilijk kan concentreren door problemen in de thuissituatie of persoonlijke ontwikkeling, wordt dit door de begeleiders gesignaleerd en met de ouders besproken.

Drie maal per jaar wordt het leerproces geëvalueerd. De begeleiders stellen leerling-verslagen op. Hierin worden vragen beantwoord zoals “Voelt de leerling zich hier op zijn plaats?”, “Moet er iets veranderen in de werkhouding?”, “Is er een andere aanpak nodig?” en “Hoe gaat het met de schoolcijfers?”. Deze verslagen worden naar de ouders gemaild. In overleg met de andere begeleiders, de coördinator en de manager, wordt de aanpak van een leerling eventueel aangepast. Sommige ouders geven er de voorkeur aan aansluitend een oudergesprek te hebben over de leerlingen waarin de aanpak aangescherpt kan worden. Intens plant dit dan voor hun in. Andere ouders nemen liever zelf initiatief wanneer ze een dergelijk gesprek willen laten plaatsvinden.